fbpx

Algemene voorwaarden Be In Harmony

Nieuwste publicatie op 25 april 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Be In Harmony BV, gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69587167 (hierna: “Be In Harmony”) ter zake van Diensten en maken – evenals de verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Be In Harmony en haar wederpartij (hierna: “Klant”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Be In Harmony alleen bindend indien en voor zover deze door Be In Harmony uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Contractsluiting

1.1 Klant kan vanaf de Be In Harmony Website en andere daartoe opengestelde kanalen een selectie aan Diensten aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Be In Harmony met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.

1.2 Klant heeft gedurende een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf het moment van ontstaan van de Overeenkomst, om de Overeenkomst schriftelijk en kosteloos te ontbinden.

1.3 De Overeenkomst omvat de geselecteerde Diensten. Op bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden bij het aanvraagproces apart gemeld. Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

1.4 Bepaalde Diensten worden door derden geleverd aan Klant. Dit zal apart worden aangegeven in het aanvraagproces. Be In Harmony treedt daarbij op als bemiddelaar en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Diensten, ook niet indien zij vergoedingen voor deze Diensten incasseert. Klant dient akkoord te gaan met de voorwaarden van de derde in kwestie om deze Diensten af te nemen.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en indien van toepassing ontvangst van de verschuldigde betaling zal Be In Harmony deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken, zoals het verschaffen en up-to-date houden van gegevens.

2.2 Be In Harmony zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren. Be In Harmony biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.

2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Be In Harmony het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Gedragsregels

3.1 Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Be In Harmony van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

3.2 Het is door Be In Harmony verboden om met gebruikmaking van de Diensten informatie aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij criminele activiteiten;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

3.3 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Be In Harmony of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Be In Harmony, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Be In Harmony, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

3.4 Het gebruik van de Diensten door Klant dient niet structureel overmatig te zijn ten opzichte van het gemiddeld gebruik door andere klanten van Be In Harmony. Indien dit wel het geval blijkt, zal Be In Harmony met Klant in overleg treden voor een passende oplossing, zoals een vergoeding voor het overmatige of een limiet op de betreffende Dienst(en).

3.5 Indien naar het oordeel van Be In Harmony hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Be In Harmony of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Be In Harmony gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Be In Harmony mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

3.6 Wanneer Be In Harmony een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Be In Harmony Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Be In Harmony zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Be In Harmony heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Be In Harmony meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Be In Harmony de klacht niet door te sturen.

3.7 Indien Be In Harmony van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren en/of de betreffende Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten, echter zonder dit definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Be In Harmony een backup zal maken). Be In Harmony zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

3.8 Be In Harmony is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Be In Harmony gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten, doch alleen indien de wet of een daartoe bevoegde instantie haar daartoe verplicht.

3.9 Hoewel Be In Harmony ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Be In Harmony nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 4. Rechten van intellectueel eigendom

4.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Be In Harmony ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals folders, brochures, leaflets, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Be In Harmony of diens licentiegevers.

4.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

4.3 Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Be In Harmony zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Be In Harmony mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Be In Harmony heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

5.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

5.3 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Be In Harmony is alsdan gerechtigd zonder nadere mededeling levering van Diensten op te schorten.

5.4 Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
 • Klant is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Be In Harmony is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

6.2 De totale aansprakelijkheid van Be In Harmony voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Be In Harmony van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant voor de Diensten geleverd in de laatste drie (3) maanden heeft betaald.

6.3 De aansprakelijkheid van Be In Harmony wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Be In Harmony onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en Be In Harmony ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

6.4 Be In Harmony is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

 1. a) enige schade geleden door maatregelen die Be In Harmony in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
  b) schade uit geen beschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
  c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Be In Harmony, zulks te bewijzen door Klant.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

7.2 Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.2 Be In Harmony zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Be In Harmony, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Be In Harmony daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Be In Harmony zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

8.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 9. Duur en opzegging

9.1 De duur van de Overeenkomst is afhankelijk per dienst/opdracht.

9.2 Be In Harmony mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 1. a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
  c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd;
  e) Klant verliest de vrije beschikkingsmacht over haar vermogen;
  f) Klant wordt onder curatele/bewind voering.

9.3 Indien Be In Harmony de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

9.4 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Be In Harmony op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making.

9.5 Bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk, in afwijking van de volledige restitutie die wordt verleend in het geval bedoeld in artikel 1.2.

Artikel 10. Wijziging voorwaarden en prijzen

10.1 Be In Harmony behoudt zich het recht voor op ieder moment de prijzen, de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

10.2 Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekend daarmee te zijn geworden schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Be In Harmony. Be In Harmony kan daarop de wijziging heroverwegen.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Be In Harmony gevestigd is.

11.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

11.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Be In Harmony Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

 

Menu

Stuur mij de kennismakingsvideo!

Doe mee!

Stuur mij de kennismakingsvideo!