fbpx

Algemene voorwaarden Be In Harmony

Nieuwste publicatie op 01 juli 2023

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Be In Harmony en de klant.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Be In Harmony, voor de uitvoering waarvan door Be In Harmony derden dienen te worden betrokken.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

1. De overeenkomst tussen Be In Harmony en klant wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. Be In Harmony zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Be In Harmony rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Be In Harmony worden medegedeeld.
4. Be In Harmony heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Be In Harmony of door Be In Harmony ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Be In Harmony zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Be In Harmony aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Be In Harmony is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de klant in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00.
4. Indien Be In Harmony echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de klant een zakelijke klant is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Be In Harmony is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Be In Harmony is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Be In Harmony is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2. Indien Be In Harmony aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Be In Harmony beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. Be In Harmony is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Be In Harmony

Artikel 5. Privacy

Be In Harmony zal alle informatie betreffende de klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Be In Harmony daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
Zie voor verdere toelichting het Privacy beleid op deze website.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
• de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
• voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Be In Harmony, zal Be In Harmony in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is.
3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Be In Harmony extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij Be In Harmony anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De klant vrijwaart Be In Harmony voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Be In Harmony toerekenbaar is. Indien Be In Harmony uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Be In Harmony zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Be In Harmony, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Be In Harmony en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 8. Overmacht

1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

2 Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Be In Harmony partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
3. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Klachten

Be In Harmony streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol. Indien iemand klachten heeft horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
• Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
• In eerste instantie dien je jouw klacht mondeling in bij de Complementaire Therapeut Rachel Noach zelf.
• Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kun je jouw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:

Rachel Noach – Eigenaresse Be In Harmony
Email: rachel@beinharmony.nl

• De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van jouw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd.
• Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord met daarin een eventuele oplossing. Indien de klacht afgewezen wordt, word je hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit gemotiveerd. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan wordt je persoonlijk in kennis gesteld van de reden van uitstel. Bovendien wordt er tevens een indicatie gegeven hoelang het uitsluitsel gaat duren. Dit zal maximaal 4 weken zijn.

Indien jij je niet kunt vinden in het antwoord of de wijze waarop je behandeld bent kun je contact opnemen met:

Beroepsorganisatie BATC
Postbus 172
5710 AD Someren
T: 0493-670612
Email: secretariaat@batc.nl

Vermeld hierbij mijn Klacht en Tuchtrechtnummer KB 2306.2865. De beroepsorganisatie zal een mediation traject opstarten. Deze is meestal succesvol. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal je worden doorverwezen naar een onafhankelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie zal de klacht conform hun eigen klachtenprocedure verder afhandelen. Mocht dit ook niet resulteren in een bevredigende oplossing, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Zorg.
Het oordeel van bovengenoemde klachtencommissie is voor Be In Harmony bindend. Ingediende klachten worden minimaal één jaar bewaard.

Be In Harmony behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Be In Harmony zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Menu

Stuur mij de kennismakingsvideo!

Doe mee!

Stuur mij de kennismakingsvideo!